Czy to koniec Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego?

W Sejmie po wakacjach odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy o zdrowiu publicznym (druk nr 3675). Jeden z jej punktów zawiera zapis, mający doprowadzić do likwidacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP). Eksperci, lekarze i Rzecznik Praw Obywatelskich (pismo do Ministra Zdrowia, RPO-712556-V/12/GM) alarmują, że rezygnacja z programu zatrzyma reformę systemu opieki psychicznej i przyczyni się do wykluczenia osób chorych psychicznie ze społeczeństwa.

Program Zdrowia Psychicznego jest realizowany od 5 lat, mimo wielu niedociągnięć czy luk prawnych i systemowych we wdrażaniu programu, był podstawą tworzenia kompleksowej opieki nad osobami cierpiącymi na choroby psychiczne.

Sprawa jest niezwykle ważna, gdyż problemy ze zdrowiem psychicznym dotykają coraz większą liczbę osób. 25% obywateli naszego kraju, ma różnorodne problemy ze zdrowiem psychicznym, 10% społeczeństwa cierpi na poważne zaburzenia psychiczne. W grupie osób cierpiących na dolegliwości psychiczne znajduje się wielu seniorów. NPOZP gwarantował chorym kompleksową i dostosowaną do ich potrzeb opiekę – blisko miejsca zamieszkania, najlepiej w środowisku domowym. Zakładał, że do końca 2015 roku w każdym powiecie powstanie Specjalne Centrum Zdrowia Psychicznego, zapewniające kompleksową opiekę nad chorymi bez konieczności ich hospitalizacji. Pacjenci mogą w nich pracować i odpoczywać, będąc pod stałą opieką medyczną. Takie rozwiązanie gwarantuje szybszy powrót do zdrowia oraz integrację chorych z resztą społeczeństwa. Do tej pory w kraju powstało 36 takich placówek. Specjaliści są zgodni, że skuteczność programu zależy od jego kontynuacji w kolejnych latach.

   Zatem propozycja likwidacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jest najwyższym stopniem lekceważenia i niesprawiedliwości wobec osób chorujących psychicznie.

Zmiana statusu prawnego NPOZP:

–           pozbawia go rangi regulacji ustawowej;

–           buduje iluzje prawne – żadne z zadań zdrowia publicznego (art. 2 Ustawy o zdrowiu publicznym) nie dotyczy reformy systemu opieki psychiatrycznej, a wpisanie chaotycznie formułowanych zadań modernizacyjnych do NPZ nie obliguje do tej fundamentalnej, niełatwej zmiany;

–           gubi zapis strategii reformatorskiej zmiany modelu opieki psychiatrycznej;

–           zaciera przejrzystość i wyrazistość proponowanej koncepcji i celu reformy;

–           nie wskazuje ciała inicjującego, koordynującego i monitorującego przebieg zmiany;

–           nie adresuje konkretnych zadań do wykonania ani wskaźników ich realizacji;

–           nie zwiększa finansowania i nie przewidują też żadnych nowych mechanizmów finansowania. 

   W tej sytuacji, proponowana zmiana rangi, roli i zadań NPOZP może zniweczyć nadzieję na kontynuowanie reformy opieki psychiatrycznej w Polsce, zniechęcać do dobrych praktyk tam, gdzie zostały zainicjowane, konserwować złe praktyki i potęgować przekonanie o dyskryminującym podejściu do problemów opieki psychiatrycznej i jej użytkowników.

                Dr hab. med. Andrzej Cechnicki, Kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej i Collegium Medicum UJ, apeluje: „W Sejmie jest dyskutowana i szybko głosowana propozycja likwidacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego realizowanego z takim trudem od 2008 roku przez szerokie środowisko profesjonalistów, rodzin i pacjentów w bliskiej współpracy z lokalnym samorządem, któremu bliska jest idea humanistycznej i zorientowanej na osobę reformy opieki psychiatrycznej w naszym Kraju. Pomóżcie nam zatrzymać ten proces.

 

Przyłączamy się do tego apelu i publikujemy list otwarty prof. dr. hab. Jacka Wciórki, Przewodniczącego Komisji ds. Reformy i NPOZP ZG PTP i dr. hab. Andrzej Cechnickiego, Przewodniczącego Porozumienia na rzecz NPOZ!

 

Po drugim czytaniu w Sejmie projekt trafi do Senatu i będzie to jedyny etap, na którym proces likwidacji NPOZP można zatrzymać.

list_otwarty_NPOZP

NPOZ_likwidacja

Przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń!

Szanowni Państwo! 

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w Kongresie przedłużyliśmy termin nadsyłania zgłoszeń

do 3 września 2015 r

Prosimy o przesłanie podpisanych formularzy (formularz) zgłoszeniowych:

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Agatą Szal: tel.(12) 629-85-14, 663-883-341,

e-mail Agata.Szal@firr.org.pl.

 

Monitoring dostępności referendum

6 września odbędzie się referendum ogólnokrajowe, w którym odpowiemy na pytania dotyczące jednomandatowych okręgów wyborczych, finansowania partii z budżetu państwa oraz interpretacji zasad prawa podatkowego. 

Podczas referendum obowiązują wszelkie udogodnienia w głosowaniu, jak w przypadku wyborów, tj.: głosowanie korespondencyjne, głosowanie przez pełnomocnika, zmiana lokalu wyborczego. Poza tym, w każdym lokalu referendalnym dostępn będą nakładki na kartę do głosowania przygotowane w alfabecie Braille'a. Wystarczy o nie poprosić członków komisji obwodowej. Lokale referendalne będą czynne w godzinach od 6:00 do 22:00. 

Jak wykazało badanie ankietowe, przeprowadzone przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego po wyborach samorządowych w 2014 roku, wiele gmin nie przygotowało się do wyborów należycie pod kątem zapewnienia ich dostępności osobom z niepełnosprawnościami. 

Wyniki przeprowadzonego badania pokazały, że zdecydowana większość objętych nim gmin podjęła kroki mające na celu dostosowanie wyborów samorządowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi. Zastosowane rozwiązania nie zawsze były jednak kompleksowe czy umożliwiające udział w wyborach bez przeszkód.

Ważnym wnioskiem z przeprowadzonych analiz jest także to, że osoby z niepełnosprawnościami nie we wszystkich badanych gminach korzystały z zapewnionych im udogodnień. 

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem 

W ramach projektu Monitroing obywatelski stale prowadzimy obserwację dotyczącą realizacji praw obywatelskich osób z niepełnosprawnościami. Zachęcamy do aktywnego wlączenia się w te działania i informowania nas o wszelkich nieprawidłowościach napotkanych przed zbliżającym się referendum. Wszelkie zastrzeżenia do przygotowań gminy, dostosowania lokali referendalnych, dostępności nakładek, czy problemy z uzyskaniem informacji, prosimy zgłaszać naszym konsultantom. 

REF3

Dostępna służba zdrowia?

Od stycznia 2014 r. do połowy czerwca 2015 r. do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 80 skarg na problemy z dostępem osób z niepełnosprawnością do świadczeń zdrowotnych. Wnioskodawcami były głównie same osoby z niepełnosprawnością, których sprawy dotyczyły lub bliscy działający w ich imieniu. 

 

Artykuł 25 Konwencji ONZ mówi o obowiązkach Państwa zapewnieniu osobom z niepełnosprawnściami równego dostępu do usług opieki zdrowotnej w takim samym satndrdzie, jakości i zakresie, co pozostałe osoby:

"Państwa Strony uznają, że osoby niepełnosprawne mają prawo do osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu stanu zdrowia, bez dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Państwa Strony podejmą wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług opieki zdrowotnej biorących pod uwagę szczególnie wymogi związane z płcią, w tym rehabilitacji zdrowotnej. W szczególności, Państwa Strony:

(a) zapewnią osobom niepełnosprawnym taki sam jak w przypadku innych osób zakres, jakość i standard bezpłatnej lub zapewnianej po przystępnych cenach usług opieki zdrowotnej i programów zdrowotnych, w tym w zakresie zdrowia seksualnego i prokreacyjnego oraz adresowanych do całej populacji programów w zakresie zdrowia publicznego,

(b) zapewnią te usługi zdrowotne, które są potrzebne osobom niepełnosprawnym, szczególnie ze względu na ich niepełnosprawność, w tym wczesne rozpoznawanie i leczenie, jeżeli jest potrzebne, a także usługi mające na celu ograniczenie i zapobieganie dalszej niepełnosprawności, w tym dzieci i osób starszych,

(c) zapewnią świadczenie usług opieki zdrowotnej możliwie blisko społeczności, w których żyją osoby niepełnosprawne, w tym na obszarach wiejskich,

(d) zobowiążą osoby wykonujące zawody medyczne do zapewniania osobom niepełnosprawnym, na podstawie swobodnie przez nie wyrażonej i świadomej zgody, opieki takiej samej jakości jak innym osobom poprzez, między innymi, podnoszenie świadomości w zakresie praw człowieka, godności, niezależności i potrzeb osób niepełnosprawnych przy wykorzystaniu szkoleń i poprzez rozpowszechnianie norm etycznych w publicznej i prywatnej opiece zdrowotnej,

(e) zakażą dyskryminacji osób niepełnosprawnych w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, a także ubezpieczenia na życie, jeśli takie ubezpieczenie jest dozwolone przez ustawodawstwo krajowe, zaś ubezpieczenia będą zapewniane w sposób sprawiedliwy i rozsądny,

(f) będą zapobiegać przypadkom odmowy udzielenia, ze względu na niepełnosprawność, opieki zdrowotnej lub usług zdrowotnych, albo pożywienia i płynów."

Niestety, w Polsce nadal częste są przypadki naruszeń praw pacjentów z niepełnosprawnościami. Co roku do rzecznika Praw Pacjenta wpływa kilkaset zgłoszeń, dotyczących m. in.: odmowy przyjęcia przez lekarza osoby niewidomej, której towarzyszy pies przewodnik, niedostosowanego sprzętu medycznego w placówkach opieki zdrowotnej, w tym łóżek szpitalnych oraz foteli ginekologicznych, czy barier architektonicznych (brak podjazdów, działających wind, miejsc parkingowych). 

Mimo wielu przeszkód, warto znać swoje prawa i interweniować. Skragi na zaniedbanie placówek opieku medycznej można zgłaszać do Rzecznika Paw Pacjenta.

 

źródło: niepelnosprawni.pl

Dostępna turystyka

Sezon wakacyjny rozpoczętyOsoby z  niepełnosprawnością, mimo swoich ograniczeń, nie muszą spędzać czasu jedynie w czterech ścianach domu. Artykuł 30 Konwencji mówi o prawie do równego dostępu do usług turystycznych oraz udziału w sporcie, rekreacji i wypoczynku na równych zasadach z innymi osobami. 


Art. 30 Konwencji o Prawach osób z niepełnosprawnościami w paragrafie 5 mówi:

"5. W celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym udziału, na zasadzie równości z innymi osobami, w działalności rekreacyjnej, wypoczynkowej i sportowej, Państwa Strony podejmą odpowiednie środki w celu:

(…)

(c) zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do miejsc uprawiania sportu, rekreacji i turystyki,

(d) zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym dostępu, na zasadzie równości z innymi dziećmi, do udziału w zabawie, rekreacji i wypoczynku oraz działalności sportowej, włączając taką działalność w ramy systemu szkolnego,

e) zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług świadczonych przez organizatorów działalności w zakresie rekreacji, turystyki, wypoczynku i sportu."

Nie tylko osoby sprawne mają prawo do wypoczynku i cieszenia się urokami przyrody w Polsce i poza granicami naszego kraju. Osoby z niepełnosprawnościami także mają do tego takie samo prawo, niestety ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej, taki wypoczynek i podróże mogą być utrudnione, a w niektóre miejsca nawet niemożliwe. Brak dostępności danego miejsca, utrudnienia podczas podróżowania, ograniczony dostęp do infrastruktury i atrakcji w hotelach czy ośrodkach wypoczynkowych, mogą skutecznie popsuć wyjazd i zniechęcić do wycieczek w przyszłości. 

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu na temat dostęności turystyki, przygotowanego m.in. przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach międzynarodowego projektu TEAD – https://youtu.be/s2Nj_vSKwdY

Wszelkie problemy napotkane podczas wakacji czy naruszenia praw osób z niepełnosprawnościami można zgłaszać naszym konsultantom poprzez stronę: http://monitoringobywatelski.firr.org.pl/zglos-naruszenie/

Zachęcamy także do informowania nas o pozytywnych przykladach miejsc dostępnych i przyajznych turystom z niepełnosprawnościami: http://monitoringobywatelski.firr.org.pl/zglos-dobra-praktyke/

 

 

 

Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich i Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

W dniu dzisiejszym, tj. 24.06.2015 r. w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbywa się prezentacja Sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich i Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach Osób z Niepełnosprawnościami.

W 2012 roku Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach Osób z Niepełnosprawnościami. W swych postanowieniach wskazuje ona, w jaki sposób mają być wdrażane prawa człowieka w odniesieniu do Osób z Niepełnosprawnościami.
Rząd już przygotował sprawozdanie z wdrażania Konwencji. Rzecznik i Organizacje pozarządowe także przygotowali swoje raporty w tej sprawie.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane prace dwóch zespołów: Rzecznika Praw Obywatelskich i szerokiego forum organizacji pozarządowych związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i współpracujących z nimi ekspertów. Oba raporty, alternatywne wobec rządowego, zostaną przekazane do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Zestawienie obu alternatywnych sprawozdań da pełny obraz wdrażania Konwencji w Polsce.

Ze społecznym Raportem Alternatywnym można się zapoznać na stronie:

 http://konwencja.org/cala-tresc-raportu/

Ze sprawozdaniem RPO: 

https://www.rpo.gov.pl/

 

 

OBSŁUGA BEZ BARIER

Bank Zachodni WBK, na bieżąco podejmuje działania w ramach Programu „Obsługa bez barier”. Profesjonalne podejście do każego kilenta jest doceniane przez różne organizacje wspierające osoby z niepełnosprawnościami oraz władze samorządowe na terenie całej Polski. Niedawno powstał film promujący '' Obsługę bez barier". Można go obejrzeć
w dwóch wersjach pod adresami:


Zapraszamy do obejrzenia!

Polski Związek Głuchych twórcą Miasta Głuchych

Miasto Głuchych to inicjatywa, która umożliwia ludziom słyszącym odczuć i zobaczyć jak wygląda świat ludzi niesłyszących.

Udział w tym projekcie pozwala zdobyć wiedzę i przekonać się w praktyce jak funkcjonują osoby z dysfunkcją słuchu. Umożliwia integrację i ułatwia kontakt osób głuchych ze społeczeństwem. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród ludzi młodych, którzy bardzo chętnie przyswajają elementarną wiedzę potrzebną do komunikacji z osobami głuchymi.

 Gra powstała przy współpracy łódzkiego oddziału Polskiego Związku Głuchych oraz firmy Citygames.pl s.c.

ZAPROSZENIE NA KONGRES

tłumacz           Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w imieniu Partnerów i współorganizatorów ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w: Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami

podczas którego będziemy dyskutować o poziomie przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce w świetle zapisów Konwencji ONZ o prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Zaprezentujemy także efekty prac nad Raportem Alternatywnym oraz rekomendacjami, dotyczącymi poprawy realizacji zapisów Konwencji.

Kongres odbędzie się 16 września 2015 r. w Warszawie,

w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej ( ul. Chodakowskiej 19/31).

Miejsce spotkania jest dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się.

Zapewniamy tłumacza polskiego języka migowego i pętlę indukcyjną.

Zaproszenie w języku migowym:

 

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie w trakcie trwania Kongresu.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na dole strony.

 

Kongres realizowany w partnerstwie z:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,

Fundacja Pies Przewodnik,

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,

Fundacja Aktywizacja,

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych,

Politechnika Gdańska,

Polski Związek Głuchych,

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym,

Fundacja Eudajmonia,

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki",

Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,

Fundacja TUS,

Integracja,

Mis-Kon Małopolskie Integracyjne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Niewidomych,

Olimpiady Specjalne Polska,

Organizacja Homo Faber w Lublinie,

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki ,

Polski Związek Niewidomych,

            Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych.

 

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z:

  • Agatą Szal: tel. (12) 629-85-14, 663-883-341, e-mail: Agata.Szal@firr.org.pl

Prosimy o przesyłanie podpisanych formularzy zgłoszeniowych do 15 lipca 2015 r. (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń) faksem na numer: (12) 629-85-15 lub e-mailem: Agata.Szal@firr.org.pl Formularz zgłoszeniowy dostępny jest poniżej.

Serdecznie zapraszamy!

FORMULARZ:

formularz

FORMULARZ ON-LINE:

http://tnij.org/5mj457y

PROGRAM:

program

 

 

 

 

KONFERENCJA PODUMOWUJĄCA PROJEKT ” RÓWNE SZANSE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWROCIE NA RYNEK PRACY”

W imieniu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, oraz Fundacji Imago serdecznie zapraszamy na konferencję " Powrót rodziców dzieci z niepełnosprawnościami na rynek pracy. Szanse i bariery'', która odbędzie się 29 maja br. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25, w godzinach: 11.30-15.

Dokładny program konferencji dostępny jest w załączniku poniżej.

Program_konferencji_29maja