Projekt dotyczy monitoringu obywatelskiego Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Zaangażowane osoby – Ambasadorowie Konwencji – otrzymają wsparcie doradcze (na wzór self-adwokatów), a ich zgłoszenia naruszeń prawa trafią do odpowiednich instytucji i będą podstawą dla interwencji.

Rezultaty:

 •  wzrost korzystania z praw przez Osoby z Niepełnosprawnościami,
 • zmiana przestrzegania prawa przez administrację,
 • sieć Ambasadorów Konwencji – społecznych aktywistów spośród Osób z Niepełnosprawnościami,
 • system informatyczny do obsługi monitoringu obywatelskiego,
 • rekomendacje zmian wynikających z monitoringu,
 • zbiór dobrych praktyk w zakresie zmian w wyniku interwencji,
 • wzory pism interwencyjnych.

Opis problemu:

Liczne badania (m.in. BRPO i NIK) potwierdzają, że podstawowe prawa obywatelskie osób z niepełnosprawnościami są powszechnie łamane, w tym w obszarach dostępności:

 • przestrzeni publicznej (91% nowooddanych obiektów użyteczności publicznej nie spełnia przepisów o dostępności architektonicznej),
 • informacji (76% serwisów internetowych instytucji publicznych nie jest dostępnych lub są bardzo trudno dostępne dla Osób z Niepełnosprawnościami),
 • edukacji (72% dzieci z niepełnosprawnościami uczestniczy w edukacji segregacyjnej zamiast włączającej),
 • zatrudnienia (1/3 rynku pracy Osób z Niepełnosprawnościami to miejsca na segregacyjnym rynku pracy, bardzo często z minimalnym wynagrodzeniem),
 • zabezpieczenia społecznego (sądy w 24% spraw przeciwko ZUS przyznają rację obywatelom).

Polska w 2012 r. ratyfikowała Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami. Rząd stoi na stanowisku (m.in. we wniosku ratyfikacyjnym i projekcie sprawozdania do ONZ z br.), że Konwencja została już wdrożona i prawa Osób z Niepełnosprawnościami są przestrzegane. Rząd (Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – BON) nie prowadzi aktywnej polityki na rzecz Konwencji (potwierdza to korespondencja z RPO), podobnie poszczególne resorty (obecnie MIR, MAC, MEN czy MPiPS). Na to nakłada się niska aktywność tej grupy społecznej oraz wciąż ograniczona wiedza o swoich prawach obywatelskich, w tym o Konwencji. Bez działań ze strony środowiska Osób z Niepełnosprawnościami i samych tych osób to się nie zmieni.

Harmonogram został podzielony na 3 etapy:

1. Przygotowanie do monitoringu – pierwsze 4 miesiące: opracowanie narzędzi (wzory formularzy do zgłaszania naruszeń prawa i dobrych praktyk stosowania Konwencji, system informatyczny do obsługi zgłoszeń, wzory pism), przygotowanie materiałów promocyjnych.
2. Monitoring „właściwy" – kolejne 12 miesięcy: odbieranie i weryfikacja zgłoszeń, doradzanie zgłaszającym, prowadzenie interwencji na podstawie zgłoszeń, informowanie organów nadzorczych o naruszeniach prawa.
3. Zwieńczenie i podsumowanie Projektu – ostatni miesiąc: konferencja podsumowująca działania i rezultaty, rekomendacje zmian wynikających z monitoringu, raport końcowy.

Osoba do kontaktu: dr Anna Rdest, Koordynator Projektu, tel. 663 883 335, e-mail: anna.rdest@firr.org.pl

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt realizowany w partnerstwie:

► Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (lider) (FIRR)

► Fundacja Pies Przewodnik (FPP)

► Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

(PSOUU)

► Fundacja Aktywizacja (FA, dawniej Fundacja Pomocy Matematykom

i Informatykom Niesprawnym Ruchowo)

► Polski Bank Spółdzielczy

► Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON)

► Politechnika Gdańska (PG)

► Polski Związek Głuchych (PZG)

► Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG)

Ulotka projektowa do pobrania (pdf)