post

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych w artykule 7 punkt 2 wyraźnie nakreśla naczelną zasadę w odniesieniu do praw dzieci niepełnosprawnych:

,,We wszystkich działaniach dotyczących dzieci niepełnosprawnych należy przede wszystkim kierować się najlepszym interesem dziecka.”

Z kolei prawo dzieci z niepełnosprawnościami do uczęszczania do bezpłatnych powszechnych szkół jest zawarte w art. 24 Konwencji, który mówi m.in., że: „Państwa Strony zapewnią włączający system kształcenia umożliwiający integrację na wszystkich poziomach edukacji i w kształceniu ustawicznym. (…) Realizując to prawo, Państwa Strony zapewnią, że:

  1. (a) osoby niepełnosprawne nie będą wykluczane z powszechnego systemu edukacji ze względu na niepełnosprawność, a także, że dzieci niepełnosprawne nie będą wykluczane z bezpłatnej i obowiązkowej nauki w szkole podstawowej lub z nauczania na poziomie średnim,

  2. (b) osoby niepełnosprawne będą korzystać z włączającego, bezpłatnego nauczania obowiązkowego wysokiej jakości, na poziomie podstawowym i średnim, na zasadzie równości z innymi osobami, w społecznościach, w których żyją, (…)

Prawo rodziców do wyboru placówki dla swojego dziecka z niepełnosprawnością, jest szczegółowo opisany w Informatorze dla rodziców, który można znaleźć na stronie: www.pomocdlarodzicow.pl. Oto fragment, który to przytacza: ,,Decyzja w sprawie najlepszej dla dziecka formy kształcenia należy wyłącznie do rodziców. Zalecenia poradni psychologiczno pedagogicznej, sugestie terapeutów, nauczycieli czy urzędników nie są dla rodziców wiążące. Prawo rodziców do wyboru formy kształcenia jest podkreślone w Ustawie o systemie oświaty, która określa, że na wniosek rodziców jednostka samorządu terytorialnego zapewnia odpowiednią formę kształcenia. Podstawa prawna: art. 71b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004, nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Edukacja w oddziale ogólnodostępnym blisko domu pozwala dziecku z niepełnosprawnością na pełen kontakt ze zdrowymi rówieśnikami, daje mu jednorodne środowisko rówieśnicze, bo koledzy ze szkoły spotykają się na podwórku.

Nie istnieją kwestie dowozu i całej logistyki z tym związanej. Niestety, wiele szkół i przedszkoli ogólnodostępnych ma nadal problemy z realizacją zaleceń zawartych z orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Takie placówki zazwyczaj nie zatrudniają odpowiednich specjalistów, a nauczyciele nie mają doświadczenia w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Decydując się na edukację w oddziale ogólnodostępnym, rodzic powinien mieć świadomość, że prawdopodobnie będzie musiał domagać się realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka.”

Jeśli Twoje prawa związane z wyborem placówki edukacyjnej dla Twojego dziecka z niepełnosprawnością zostały naruszone zgłoś to do nas za pomocą naszego systemu Monitoringu Konwencji. Czekamy również na inne zgłoszenia z obaszaru edukacji. Nie czekaj! Pomożemy Ci rozwiązać problem.