Polska podpisała Konwencję 30 marca 2007 r. Nie podpisała natomiast Protokołu Fakultatywnego, na mocy którego można składać skargi do Komitetu ds. Praw Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym skargi kierowane przez Polaków, nie są rozpatrywane przez ten Komitet.

Czym jest Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych i na czym polega możliwość wnoszenia skargi indywidualnej w przypadku naruszenia Konwencji?

Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych rozpatruje skargi indywidualne na podstawie Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych oraz jej Protokołu Fakultatywnego.

Kryteria dopuszczalności

Komitet podejmuje decyzję o dopuszczalności skargi, jeśli:

  • ta sama sprawa nie jest i nie była rozpatrywana przez inny organ międzynarodowy;
  • państwo, przeciwko któremu kierowana jest skarga uznaje kompetencje Komitetu Praw Osób Niepełnosprawnych do rozpatrywania skarg indywidualnych;
  • osoby, które zgłaszają skargę wyczerpały wszystkie możliwe krajowe środki odwoławcze. Komitet może rozpatrywać skargi, które nie spełniły tego kryterium w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w przeprowadzaniu krajowego postępowania odwoławczego lub uzasadnionego prawdopodobieństwa, że postępowanie to nie przyniesie skutecznego rozwiązania.

Procedura

Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych informuje państwo – stronę o każdym zawiadomieniu, które zostało mu przedłożone. Państwo, którego dotyczy skarga, ma 6 miesięcy na przedłożenie Komitetowi pisemnego wyjaśnienia lub oświadczenia dotyczącego danej sprawy.

Jeśli Komitet uzna, że skarga nie spełnia kryteriów dopuszczalności, to zamyka postępowanie, o czym informowane są obie strony dochodzenia. W przypadku, gdy skarga spełnia kryteria dopuszczalności, badane są jej istota oraz zasadność.

Decyzja

Po rozpatrzeniu sprawy, Komitet przekazuje ewentualne uwagi i zalecenia państwu – stronie oraz osobie składającej skargę. Jeśli Komitet uzna skargę za zasadną, państwo ma 6 miesięcy na złożenie pisemnego oświadczenia oraz poinformowanie o podjętych środkach odnoszących się do zaleceń i ostatecznej decyzji Komitetu.

Dokumenty

  1. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych
    http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/Konwencja_Praw_Osob_Niepelnosprawnych.pdf
  2. Protokół Fakultatywny do Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych
    http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dokumenty-organizacji-narodow-zj/protokol-fakultatywny-do-konwenc/

 

źródło: http://www.unic.un.org.pl/

 

non-fiction (1)