post

RPO zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

Szanowni Państwo,

W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach społecznych, dzięki którym zostanie opracowane końcowe sprawozdanie Rzecznika z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Zostanie ono przedstawione Komitetowi Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw praw osób niepełnosprawnych.

 

Cele konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii wszystkich zainteresowanych prawami oraz potrzebami osób z niepełnosprawnościami, dotyczących obecnego dokumentu przygotowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Chcemy dowiedzieć się, czy treść sprawozdania jest zgodna z Państwa wiedzą i doświadczeniami oraz w jakim stopniu trafnie opisuje rzeczywistość. Pragniemy także stworzyć możliwość uzupełnienia podejmowanych w raporcie zagadnień systemowych a także zweryfikowania rekomendacji wskazanych przez Rzecznika. Liczymy również, że konsultacje przyczynią się do upowszechnienia debaty na temat wdrażania w Polsce postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Adresaci konsultacji

Konsultacje skierowane są do wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym uwzględnieniem:

– Osób z niepełnosprawnościami
– Opiekunów osób z niepełnosprawnościami
– Przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób z niepełnosprawnościami
– Pracowników instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami
– Profesjonalistów, w tym pracodawców i organizacji pracodawców, pracowników służby zdrowia, edukacji oraz pomocy społecznej, przedstawicieli transportu i architektury
– Przedstawicieli środowisk akademickich

Kształt konsultacji

Konsultacje będą przeprowadzone na dwa uzupełniające się sposoby – poprzez bezpośrednie spotkania oraz ankietę internetową. Na podstawie zgłoszonych spostrzeżeń przygotowany zostanie raport z konsultacji dla Rzecznika Praw Obywatelskich.

Organizacja i tematy spotkań konsultacyjnych

W okresie od 25 listopada do 10 grudnia 2014 odbędą się po 3 konsultacje tematyczne w czterech lokalizacjach, w których znajdują się placówki Rzecznika Praw Obywatelskich: Warszawa (25 listopada, 1, 4 grudnia), Katowice (26, 27 listopada), Gdańsk (2, 3 grudnia), Wrocław (9, 10 grudnia). Razem 12 spotkań. Tłumaczenie na polski język migowy na danym spotkaniu zostanie zapewnione po zgłoszeniu takiej potrzeby przez zarejestrowanego uczestnika.

Każda z trzech konsultacji w danym mieście będzie poświęcona innym zagadnieniom opisanym w sprawozdaniu:

1. Niedyskryminacja, dostępność, równość, mobilność
2. Niezależność, praca, warunki życia
3. Definicje niepełnosprawności, edukacja, rehabilitacja.

Dodatkowo 8 grudnia w Warszawie zostanie zorganizowane spotkanie dedykowane prawom i potrzebom osób głuchych, które będzie tłumaczone na polski język migowy.

Aby konsultacje przebiegały konstruktywnie prosimy uczestników o przeczytanie odpowiedniego fragmentu sprawozdania Rzecznika przed spotkaniem. Rejestrując się w sposób opisany poniżej, znajdziecie Państwo informację na temat części raportu, które będą omawiane na danym spotkaniu. Cały tekst sprawozdania oraz jego wersja skrócona, przetłumaczona na polski język migowy, są dostępne pod adresem: http://www.rpo.gov.pl/pl/content/konsultacje-spoleczne-raportu-rpo.

Zapisy na spotkania konsultacyjne

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o rejestrację swojego zgłoszenia pod adresem: http://goo.gl/forms/5IHLEHhWjR

Ilość miejsc jest na każdym spotkaniu ograniczona, więc decyduje kolejność zgłoszeń. Na dodatkowe pytania dotyczące konsultacji odpowiada: Kinga Markert z organizacji Konsultacje Społeczne: kinga.markert@konsultacjespoleczne.com.

Konsultacje internetowe

Ankieta internetowa będzie dostępna dla osób posługujących się językiem polskim pod adresem http://www.rpo.gov.pl/pl/content/konsultacje-spoleczne-raportu-rpo w okresie od 24 listopada do 14 grudnia br.

Licząc na Państwa zaangażowanie zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniach konsultacyjnych i ankiecie internetowej.

Z poważaniem,

Barbara Imiołczyk,
Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami