Dworzec Wschodni do poprawki

Ponad dwa lata po wielkim remoncie Dworca Warszawa Wschodnia za 60 milionów złotych i licznych poprawkach nadal miejsce to jest niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Brak jednolitych oznakowań, fragmentarycznie ułożone tzw. linie prowadzące, do których osoba niewidoma może przyłożyć laskę, brak kontrastowych taśm na szklanych drzwiach, pas orientacyjny z metalowym płotkiem na betonowych podstawach, dzieli ruch podróżnych na pół.  

Przed halą od ul. Kijowskiej przez kilka metrów ułożone są dwa rodzaje linii prowadzących. Jedna kieruje do drzwi, druga na szklaną ścianę. Dokładnie w miejscu, gdzie zaczyna się linia prowadząca do drzwi, jest betonowy słupek.

 

Wschodni przeszedł gruntowny remont przed Euro 2012Praktycznie zburzono i wybudowano od nowa perony. To nie pierwszy, i pewnie nie ostatni przykład, gdy przy przebudowie miejsc publicznych zapomina się o potrzebach osób z niepełnosprawnością (najnowszy, niechlubny przykład ignorancji to nowe warszawskie bulwary wiślane, gdzie również nie uwzględniono udogodnień dla niepełnosprawnych).

 

dostępność dworca Warszawa Wschodnia 2015.01.29

fot. Jacek Zadrożny, Fundacja Vis Maior, na Dworcu Warszawa Wschodnia

Polska powinna przyjąć Protokół Fakultatywny

Polska podpisała Konwencję 30 marca 2007 r. Nie podpisała natomiast Protokołu Fakultatywnego, na mocy którego można składać skargi do Komitetu ds. Praw Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym skargi kierowane przez Polaków, nie są rozpatrywane przez ten Komitet.

Czym jest Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych i na czym polega możliwość wnoszenia skargi indywidualnej w przypadku naruszenia Konwencji?

Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych rozpatruje skargi indywidualne na podstawie Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych oraz jej Protokołu Fakultatywnego.

Kryteria dopuszczalności

Komitet podejmuje decyzję o dopuszczalności skargi, jeśli:

  • ta sama sprawa nie jest i nie była rozpatrywana przez inny organ międzynarodowy;
  • państwo, przeciwko któremu kierowana jest skarga uznaje kompetencje Komitetu Praw Osób Niepełnosprawnych do rozpatrywania skarg indywidualnych;
  • osoby, które zgłaszają skargę wyczerpały wszystkie możliwe krajowe środki odwoławcze. Komitet może rozpatrywać skargi, które nie spełniły tego kryterium w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w przeprowadzaniu krajowego postępowania odwoławczego lub uzasadnionego prawdopodobieństwa, że postępowanie to nie przyniesie skutecznego rozwiązania.

Procedura

Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych informuje państwo – stronę o każdym zawiadomieniu, które zostało mu przedłożone. Państwo, którego dotyczy skarga, ma 6 miesięcy na przedłożenie Komitetowi pisemnego wyjaśnienia lub oświadczenia dotyczącego danej sprawy.

Jeśli Komitet uzna, że skarga nie spełnia kryteriów dopuszczalności, to zamyka postępowanie, o czym informowane są obie strony dochodzenia. W przypadku, gdy skarga spełnia kryteria dopuszczalności, badane są jej istota oraz zasadność.

Decyzja

Po rozpatrzeniu sprawy, Komitet przekazuje ewentualne uwagi i zalecenia państwu – stronie oraz osobie składającej skargę. Jeśli Komitet uzna skargę za zasadną, państwo ma 6 miesięcy na złożenie pisemnego oświadczenia oraz poinformowanie o podjętych środkach odnoszących się do zaleceń i ostatecznej decyzji Komitetu.

Dokumenty

  1. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych
    http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/Konwencja_Praw_Osob_Niepelnosprawnych.pdf
  2. Protokół Fakultatywny do Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych
    http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dokumenty-organizacji-narodow-zj/protokol-fakultatywny-do-konwenc/

 

źródło: http://www.unic.un.org.pl/

 

non-fiction (1)

Czy to koniec Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego?

W Sejmie po wakacjach odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy o zdrowiu publicznym (druk nr 3675). Jeden z jej punktów zawiera zapis, mający doprowadzić do likwidacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP). Eksperci, lekarze i Rzecznik Praw Obywatelskich (pismo do Ministra Zdrowia, RPO-712556-V/12/GM) alarmują, że rezygnacja z programu zatrzyma reformę systemu opieki psychicznej i przyczyni się do wykluczenia osób chorych psychicznie ze społeczeństwa.

Program Zdrowia Psychicznego jest realizowany od 5 lat, mimo wielu niedociągnięć czy luk prawnych i systemowych we wdrażaniu programu, był podstawą tworzenia kompleksowej opieki nad osobami cierpiącymi na choroby psychiczne.

Sprawa jest niezwykle ważna, gdyż problemy ze zdrowiem psychicznym dotykają coraz większą liczbę osób. 25% obywateli naszego kraju, ma różnorodne problemy ze zdrowiem psychicznym, 10% społeczeństwa cierpi na poważne zaburzenia psychiczne. W grupie osób cierpiących na dolegliwości psychiczne znajduje się wielu seniorów. NPOZP gwarantował chorym kompleksową i dostosowaną do ich potrzeb opiekę – blisko miejsca zamieszkania, najlepiej w środowisku domowym. Zakładał, że do końca 2015 roku w każdym powiecie powstanie Specjalne Centrum Zdrowia Psychicznego, zapewniające kompleksową opiekę nad chorymi bez konieczności ich hospitalizacji. Pacjenci mogą w nich pracować i odpoczywać, będąc pod stałą opieką medyczną. Takie rozwiązanie gwarantuje szybszy powrót do zdrowia oraz integrację chorych z resztą społeczeństwa. Do tej pory w kraju powstało 36 takich placówek. Specjaliści są zgodni, że skuteczność programu zależy od jego kontynuacji w kolejnych latach.

   Zatem propozycja likwidacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jest najwyższym stopniem lekceważenia i niesprawiedliwości wobec osób chorujących psychicznie.

Zmiana statusu prawnego NPOZP:

–           pozbawia go rangi regulacji ustawowej;

–           buduje iluzje prawne – żadne z zadań zdrowia publicznego (art. 2 Ustawy o zdrowiu publicznym) nie dotyczy reformy systemu opieki psychiatrycznej, a wpisanie chaotycznie formułowanych zadań modernizacyjnych do NPZ nie obliguje do tej fundamentalnej, niełatwej zmiany;

–           gubi zapis strategii reformatorskiej zmiany modelu opieki psychiatrycznej;

–           zaciera przejrzystość i wyrazistość proponowanej koncepcji i celu reformy;

–           nie wskazuje ciała inicjującego, koordynującego i monitorującego przebieg zmiany;

–           nie adresuje konkretnych zadań do wykonania ani wskaźników ich realizacji;

–           nie zwiększa finansowania i nie przewidują też żadnych nowych mechanizmów finansowania. 

   W tej sytuacji, proponowana zmiana rangi, roli i zadań NPOZP może zniweczyć nadzieję na kontynuowanie reformy opieki psychiatrycznej w Polsce, zniechęcać do dobrych praktyk tam, gdzie zostały zainicjowane, konserwować złe praktyki i potęgować przekonanie o dyskryminującym podejściu do problemów opieki psychiatrycznej i jej użytkowników.

                Dr hab. med. Andrzej Cechnicki, Kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej i Collegium Medicum UJ, apeluje: „W Sejmie jest dyskutowana i szybko głosowana propozycja likwidacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego realizowanego z takim trudem od 2008 roku przez szerokie środowisko profesjonalistów, rodzin i pacjentów w bliskiej współpracy z lokalnym samorządem, któremu bliska jest idea humanistycznej i zorientowanej na osobę reformy opieki psychiatrycznej w naszym Kraju. Pomóżcie nam zatrzymać ten proces.

 

Przyłączamy się do tego apelu i publikujemy list otwarty prof. dr. hab. Jacka Wciórki, Przewodniczącego Komisji ds. Reformy i NPOZP ZG PTP i dr. hab. Andrzej Cechnickiego, Przewodniczącego Porozumienia na rzecz NPOZ!

 

Po drugim czytaniu w Sejmie projekt trafi do Senatu i będzie to jedyny etap, na którym proces likwidacji NPOZP można zatrzymać.

list_otwarty_NPOZP

NPOZ_likwidacja

Przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń!

Szanowni Państwo! 

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w Kongresie przedłużyliśmy termin nadsyłania zgłoszeń

do 3 września 2015 r

Prosimy o przesłanie podpisanych formularzy (formularz) zgłoszeniowych:

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Agatą Szal: tel.(12) 629-85-14, 663-883-341,

e-mail Agata.Szal@firr.org.pl.

 

Monitoring dostępności referendum

6 września odbędzie się referendum ogólnokrajowe, w którym odpowiemy na pytania dotyczące jednomandatowych okręgów wyborczych, finansowania partii z budżetu państwa oraz interpretacji zasad prawa podatkowego. 

Podczas referendum obowiązują wszelkie udogodnienia w głosowaniu, jak w przypadku wyborów, tj.: głosowanie korespondencyjne, głosowanie przez pełnomocnika, zmiana lokalu wyborczego. Poza tym, w każdym lokalu referendalnym dostępn będą nakładki na kartę do głosowania przygotowane w alfabecie Braille'a. Wystarczy o nie poprosić członków komisji obwodowej. Lokale referendalne będą czynne w godzinach od 6:00 do 22:00. 

Jak wykazało badanie ankietowe, przeprowadzone przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego po wyborach samorządowych w 2014 roku, wiele gmin nie przygotowało się do wyborów należycie pod kątem zapewnienia ich dostępności osobom z niepełnosprawnościami. 

Wyniki przeprowadzonego badania pokazały, że zdecydowana większość objętych nim gmin podjęła kroki mające na celu dostosowanie wyborów samorządowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi. Zastosowane rozwiązania nie zawsze były jednak kompleksowe czy umożliwiające udział w wyborach bez przeszkód.

Ważnym wnioskiem z przeprowadzonych analiz jest także to, że osoby z niepełnosprawnościami nie we wszystkich badanych gminach korzystały z zapewnionych im udogodnień. 

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem 

W ramach projektu Monitroing obywatelski stale prowadzimy obserwację dotyczącą realizacji praw obywatelskich osób z niepełnosprawnościami. Zachęcamy do aktywnego wlączenia się w te działania i informowania nas o wszelkich nieprawidłowościach napotkanych przed zbliżającym się referendum. Wszelkie zastrzeżenia do przygotowań gminy, dostosowania lokali referendalnych, dostępności nakładek, czy problemy z uzyskaniem informacji, prosimy zgłaszać naszym konsultantom. 

REF3