Monitoring obywatelski trwa!

Cały czas przyjmujemy zgłoszenia od osób doświadczających dyskryminacji oraz będących świadkami naruszenia prawa.

Za pomocą naszej strony nadal można przesyłać do ekspertów zgłoszenia sytuacji, w których osoby z niepełnosprawnością doświadczyły dyskryminacji. Opis procedury znajduje się pod linkiem

Jak działa monitoring?

Nasi konsultanci nie pozostawią żadnego zgłoszenia bez odpowiedzi. W przypadku skomplikowanej sprawy sami podejmą interwencję w imieniu osoby pokrzywdzonej.

Zachęcamy także do korzystania z bazy wiedzy, w której znajdują się liczne wzory pism przydatnych w kontakcie z instytucjami państwowymi przy załatwianiu wielu spraw.

Jak działa monitoring

Efekty Monitoringu Obywatelskiego Konwencji

Zakończyliśmy projekt Monitoring obywatelski Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, finansowany ze środków Funduszy Europejskiego Okręgu Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Projekt dotyczył monitoringu obywatelskiego Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami i był realizowany w okresie od 1 września 2014 do 30 września 2015 roku . Zaangażowane osoby – Ambasadorowie Konwencji – zgłaszające naruszenia prawa, otrzymały wsparcie doradcze, by samodzielnie podjąć próbę rozwiązania problemu (na wzór self-adwokatów). Zgłoszenia trafiały do odpowiednich instytucji, gdzie prowadzono interwencję.

Partnerzy (8 organizacji), zaangażowani w realizację projektu, poprzez oferowaną pomoc w likwidowaniu zgłaszanych naruszeń prawa, zmierzali przede wszystkim do wzrostu aktywności obywatelskiej osób z niepełnosprawnościami, ale także poprawy jakości usług instytucji, z których osoby te nie mogą korzystać ze względu na ich niski poziom wielotorowej dostępności. W tym celu przygotowano wzory pism interwencyjnych, procedury rozwiązywania sytuacji spornych oraz na bieżąco wspierano klientów projektów w obszarach naruszeń. Zgromadzono także przykłady dobrych praktyk, mogące służyć za wzór.

W czasie trwania monitoringu przyjęto 455 zgłoszeń o naruszenie prawa w obszarze:
• Edukacji (art. 24 Konwencji) -178 zgłoszenia
• Zabezpieczeń społecznych (art. 19 oraz 28) – 65 zgłoszeń
• Dostępność architektoniczna – 6 zgłoszenia
• Praca – 52 zgłoszeń
• Psy przewodniki – 8 zgłoszeń
• Wybory – 4 zgłoszenia
• Dostępność informacji – 98 zgłoszeń
• Ubezwłasnowolnienie i wymiar sprawiedliwości – 12 zgłoszeń
• Inne – 32 zgłoszenia

397 spraw udało się rozwiązać na korzyść pokrzywdzonego.

Wnioski i rekomendacje we wszystkich obszarach są zgodne – podstawowym problemem, z jakim borykają się osoby z niepełnosprawnościami jest brak wiedzy na temat Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, a także świadomości praw z nich wynikających. Nadal zatem należy działać na rzecz poszerzania tej wiedzy i utrwalania świadomości.

Partnerzy, realizujący projekt podjęli takie wzajemne zobowiązanie. Uzgodnili ponadto, iż działalność konsultacyjna będzie prowadzona pomimo zakończenia projektu. Zostaną w tym celu wykorzystane środki, wypracowane w ramach projektu (narzędzie do zgłaszania naruszeń i dobrych praktyk, wzory pism, procedury etc.). Konsultacje będą prowadzone w ramach środków własnych.

Działania projektowe były podejmowane przez partnerów formalnych
i nieformalnych.

Partnerzy formalni to:

• Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (lider) (FIRR),
• Fundacja Pies Przewodnik (FPP),
• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU).
Partnerzy nieformalni to:
• Fundacja Aktywizacja (FA, dawniej Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo),
• Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON),
• Politechnika Gdańska (PG),
• Polski Związek Głuchych (PZG),
• Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG).