Dostępna służba zdrowia?

Od stycznia 2014 r. do połowy czerwca 2015 r. do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 80 skarg na problemy z dostępem osób z niepełnosprawnością do świadczeń zdrowotnych. Wnioskodawcami były głównie same osoby z niepełnosprawnością, których sprawy dotyczyły lub bliscy działający w ich imieniu. 

 

Artykuł 25 Konwencji ONZ mówi o obowiązkach Państwa zapewnieniu osobom z niepełnosprawnściami równego dostępu do usług opieki zdrowotnej w takim samym satndrdzie, jakości i zakresie, co pozostałe osoby:

"Państwa Strony uznają, że osoby niepełnosprawne mają prawo do osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu stanu zdrowia, bez dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Państwa Strony podejmą wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług opieki zdrowotnej biorących pod uwagę szczególnie wymogi związane z płcią, w tym rehabilitacji zdrowotnej. W szczególności, Państwa Strony:

(a) zapewnią osobom niepełnosprawnym taki sam jak w przypadku innych osób zakres, jakość i standard bezpłatnej lub zapewnianej po przystępnych cenach usług opieki zdrowotnej i programów zdrowotnych, w tym w zakresie zdrowia seksualnego i prokreacyjnego oraz adresowanych do całej populacji programów w zakresie zdrowia publicznego,

(b) zapewnią te usługi zdrowotne, które są potrzebne osobom niepełnosprawnym, szczególnie ze względu na ich niepełnosprawność, w tym wczesne rozpoznawanie i leczenie, jeżeli jest potrzebne, a także usługi mające na celu ograniczenie i zapobieganie dalszej niepełnosprawności, w tym dzieci i osób starszych,

(c) zapewnią świadczenie usług opieki zdrowotnej możliwie blisko społeczności, w których żyją osoby niepełnosprawne, w tym na obszarach wiejskich,

(d) zobowiążą osoby wykonujące zawody medyczne do zapewniania osobom niepełnosprawnym, na podstawie swobodnie przez nie wyrażonej i świadomej zgody, opieki takiej samej jakości jak innym osobom poprzez, między innymi, podnoszenie świadomości w zakresie praw człowieka, godności, niezależności i potrzeb osób niepełnosprawnych przy wykorzystaniu szkoleń i poprzez rozpowszechnianie norm etycznych w publicznej i prywatnej opiece zdrowotnej,

(e) zakażą dyskryminacji osób niepełnosprawnych w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, a także ubezpieczenia na życie, jeśli takie ubezpieczenie jest dozwolone przez ustawodawstwo krajowe, zaś ubezpieczenia będą zapewniane w sposób sprawiedliwy i rozsądny,

(f) będą zapobiegać przypadkom odmowy udzielenia, ze względu na niepełnosprawność, opieki zdrowotnej lub usług zdrowotnych, albo pożywienia i płynów."

Niestety, w Polsce nadal częste są przypadki naruszeń praw pacjentów z niepełnosprawnościami. Co roku do rzecznika Praw Pacjenta wpływa kilkaset zgłoszeń, dotyczących m. in.: odmowy przyjęcia przez lekarza osoby niewidomej, której towarzyszy pies przewodnik, niedostosowanego sprzętu medycznego w placówkach opieki zdrowotnej, w tym łóżek szpitalnych oraz foteli ginekologicznych, czy barier architektonicznych (brak podjazdów, działających wind, miejsc parkingowych). 

Mimo wielu przeszkód, warto znać swoje prawa i interweniować. Skragi na zaniedbanie placówek opieku medycznej można zgłaszać do Rzecznika Paw Pacjenta.

 

źródło: niepelnosprawni.pl

Dostępna turystyka

Sezon wakacyjny rozpoczętyOsoby z  niepełnosprawnością, mimo swoich ograniczeń, nie muszą spędzać czasu jedynie w czterech ścianach domu. Artykuł 30 Konwencji mówi o prawie do równego dostępu do usług turystycznych oraz udziału w sporcie, rekreacji i wypoczynku na równych zasadach z innymi osobami. 


Art. 30 Konwencji o Prawach osób z niepełnosprawnościami w paragrafie 5 mówi:

"5. W celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym udziału, na zasadzie równości z innymi osobami, w działalności rekreacyjnej, wypoczynkowej i sportowej, Państwa Strony podejmą odpowiednie środki w celu:

(…)

(c) zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do miejsc uprawiania sportu, rekreacji i turystyki,

(d) zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym dostępu, na zasadzie równości z innymi dziećmi, do udziału w zabawie, rekreacji i wypoczynku oraz działalności sportowej, włączając taką działalność w ramy systemu szkolnego,

e) zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług świadczonych przez organizatorów działalności w zakresie rekreacji, turystyki, wypoczynku i sportu."

Nie tylko osoby sprawne mają prawo do wypoczynku i cieszenia się urokami przyrody w Polsce i poza granicami naszego kraju. Osoby z niepełnosprawnościami także mają do tego takie samo prawo, niestety ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej, taki wypoczynek i podróże mogą być utrudnione, a w niektóre miejsca nawet niemożliwe. Brak dostępności danego miejsca, utrudnienia podczas podróżowania, ograniczony dostęp do infrastruktury i atrakcji w hotelach czy ośrodkach wypoczynkowych, mogą skutecznie popsuć wyjazd i zniechęcić do wycieczek w przyszłości. 

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu na temat dostęności turystyki, przygotowanego m.in. przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach międzynarodowego projektu TEAD – https://youtu.be/s2Nj_vSKwdY

Wszelkie problemy napotkane podczas wakacji czy naruszenia praw osób z niepełnosprawnościami można zgłaszać naszym konsultantom poprzez stronę: http://monitoringobywatelski.firr.org.pl/zglos-naruszenie/

Zachęcamy także do informowania nas o pozytywnych przykladach miejsc dostępnych i przyajznych turystom z niepełnosprawnościami: http://monitoringobywatelski.firr.org.pl/zglos-dobra-praktyke/